ChristenUnie bijdrage behandeling Programmarekening 2011

donderdag 07 juni 2012 12:46

Statenvergadering 30 mei 2012. Meneer de voorzitter! Vandaag hebben we weer de mogelijkheid om ons als fractie uit te spreken over het financieel gevoerde beleid van het afgelopen jaar: een eerste testcase voor het in april 2011 gevormde college.

Wij spreken uit, voorzitter dat wij wel enigszins teleurgestelde gevoelens hebben bij dit eerste brevet van dit college. Die teleurstelling is gelegen in het feit dat wij moeten constateren dat dit college wel grote plannen heeft gepresenteerd, maar dat nu blijkt dat zij nogal wat tijd nodig heeft om deze plannen te realiseren.

Er is ons vorig jaar duidelijk gemaakt dat dit zittende college ambitieus zou zijn en voortvarend te werk zou gaan: grote plannen werden gepresenteerd en dit college zou er wel werk van maken. Zo langzamerhand, voorzitter krijgen we het gevoel dat het allemaal wat in het slop dreigt te raken.

Als we kijken naar de financiële overboeking van zaken die dit jaar niet gerealiseerd en doorgeschoven zijn naar de komende jaren, dan kunnen we toch echt wel spreken van een zorgelijke trend. Natuurlijk zijn er allemaal verklaringen voor, maar we willen toch het politiek signaal afgeven dat wij dit een zorgelijk punt vinden. We hadden de goede gewoonte om toch zo veel mogelijk afspraken die we hadden gemaakt als Staten te realiseren, maar dit jaar hebt u het wel erg bont gemaakt met doorschuiven. Voorzitter, wij roepen dit college op vaart te maken en het geld dat we als Staten reserveren in een jaar hier ook voor te besteden.

Voorzitter, wij willen als fractie van de ChristenUnie nog een paar onderdelen nader onder de loep nemen.

Bestuur
In uw jaarverslag wordt gesproken van discussie met de Groninger gemeenten over de mogelijke consequenties van de decentralisaties. Het is belangrijk om samen op te trekken als provincie en VGG (Vereniging Groninger Gemeenten), waar het gaat om het benoemen van de problematiek en het oplossen daarvan.

Wij zijn, voorzitter geschrokken van de financiële doorkijk van de Groninger gemeenten voor de komende jaren. Het blijkt dat er een aantal gemeenten is dat zijn meerjarenperspectief niet op orde heeft. Te grote grondposities, met als consequentie afboeking, zorgen voor grote financiële onrust in de gemeentehuizen. Ook het paradepaardje van de provincies Groningen en Drenthe, de RegioVisie waarin nu toch wat scheuren dreigen te komen, waar het onderhuids kraakt en waarbinnen de samenwerking rammelt. Er zijn deelnemers die openlijk twijfelen of ze nog wel langer moeten samenwerken in dit verband.

Al met al zorgen die een goede regie vereisen en samenwerking in VGG-verband.

Economie
Voorzitter, een van de basisvoorwaarden voor een gezonde economie en ontwikkeling is een goede ontwikkeling van de economie en de arbeidsmarkt. Wij zijn blij dat we kunnen constateren dat wij hier wat dat betreft in Groningen op een goede wijze in zijn geslaagd en blijven slagen. De werkgelegenheid moet blijven stijgen en zich ontwikkelen. Het MKB speelt hierin nog steeds een sterke rol en dit moeten we zo houden. Dan is het geen tijd voor ondoordachte experimenten die in eerste instantie wel enig perspectief op banen lijken te hebben, maar bij nader inzien alleen gevuld gaan worden door deeltijders en kannibalisme veroorzaken in de kwetsbare winkelgebieden.

Wij zijn blij dat we zijn blijven inzetten op toerisme en recreatie. Dat we hier nog een wereld te winnen hebben blijkt maar weer eens duidelijk uit een deze week gepubliceerd onderzoek. Vol gas vooruit om de parels die onze provincie rijk is goed aan te prijzen. Wat dit betreft zijn we blij met de verheugende ontwikkeling van Groningen Airport Eelde. Wat een mogelijkheden ineens, na de verstandige beslissing van de Raad van State! Dit zal zorgen voor ongekende aanzuigende mogelijkheden, waar wij in ieder geval op moeten anticiperen.

Energie
Een compliment aan gedeputeerde Mansveld voor de behaalde lobbyresultaten op het gebied van energie en de positie van Noord-Nederland binnen het topsectorenbeleid. Onze fractie is blij met de koppeling met het onderwijs via de Energy Academy Europe.

Mobiliteit
Het OV-bureau. Voorzitter, daar maken wij ons grote zorgen over. Wij hebben een prachtig instrument: het OV-bureau, met de afgelopen jaren voor onze regio ook een prima succes: reizigersgroei, goed aanbod van ov-structuren en tevreden reizigers. Maar eind 2011 gaat het mis. Schijnbaar is niet duidelijk wat er aan de hand is en hoe dit moet worden opgelost.

Dan denk je: we hebben het erover, we nemen beslissingen en het zal beter gaan, maar niets is minder waar. De problemen zijn nog nooit zo groot geweest. Voorzitter, zorg, zorg, zorg. College, doe er wat aan en schrap niet alleen lijnen.

Dan nog de problematiek rond de N361, wat zo langzamerhand een welles-nietesspelletje wordt. Een deel wordt gerealiseerd, geld dat over is wordt ergens ander voor bestemd… We hebben hier en daar een gat, ach, haal het bij het geld voor de N361 vandaan. Dat er nog een forse opgave in het gebied ligt wordt gemakshalve vergeten. Ach, komt tijd komt raad, voorzitter. Da’s toch geen besturen…

Dan nog een aantal opmerkingen over enkele rapporten
De eerste over het onderzoeksrapport Vaarweg Lemmer-Delfzijl, waar we vanmorgen ook al even over hebben gesproken en waarover wij een politiek signaal willen afgeven. Op pagina 20 van het rapport wordt een opmerking gemaakt over de inhuur van kennis. Er wordt schijnbaar veel gebruik van externen gemaakt, omdat de kennis bij de afdelingen onvoldoende is. Dit is zorgelijk, voorzitter! De komende jaren zal er veel worden geïnvesteerd in vernieuwing van bruggen en andere kunstwerken. Dan mogen we toch verwachten dat er voldoende kennis en expertise in dit huis aanwezig is. En als dit niet zo is dan wordt het heel snel tijd dat dit wel gebeurt, enerzijds om structureel voldoende kennis in huis te hebben en anderzijds om te besparen op kosten van inhuur van derden.

Natuur
Er is veel te doen geweest over de natuur in het afgelopen jaar. Een grote bezuiniging zou worden doorgevoerd, gepaard gaand met onduidelijkheid en onzekerheid, waardoor projecten en het werk in het veld stil kwamen te liggen. Hierin is ook een deel van de reden gelegen voor wat betreft de onderbesteding. Wij hopen dat hierin in het jaar 2012 verandering komt en dat de verzachting van de bezuiniging op natuur door het Lenteakkoord ook in Groningen z’n beslag mag krijgen. 

In de commissievergadering hebben wij de vinger gelegd bij de subsidieregelingen voor energiebesparende maatregelen in koopwoningen en subsidies die bedoeld zijn voor woningcorporaties. Uit het veld vernamen wij dat woningcorporaties soms moeilijk in aanmerking komen voor de regeling, omdat de voorwaarden zó specifiek zijn dat het in de praktijk ertoe leidt dat corporaties geen gebruik kunnen maken van de regeling. Het zou jammer zijn als woningcorporaties besluiten hierdoor niet over te gaan tot energiebesparende maatregelen in huurwoningen. Wij zijn blij te vernemen dat de gedeputeerde dit probleem ook inziet en dat hij voornemens is hier een mouw aan te passen. 

Afsluitend
Wij willen de afdelingen en de medewerkers die deze jaarrapportage weer hebben samengesteld complimenteren met deze boekwerken. Wat een tijd en energie zal dit weer hebben gekost! Dank voor de manier van samenstellen en we kunnen gerust zeggen dat het elk jaar een beter leesbaar geheel wordt.

U zult begrijpen, voorzitter dat wij deze jaarstukken zullen goedkeuren.

 

« Terug