Vragen ChristenUnie over aardbeving in Groningen

Aardbevingdinsdag 21 augustus 2012 23:00

De Statenfractie van de ChristenUnie heeft naar aanleiding van de aardbeving door gaswinning in Loppersum en omgeving vorige week met als gevolg schade aan gebouwen, schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten van Groningen.

De fractie vraagt onder andere of het college de mening van de burgemeester van de gemeente Loppersum deelt dat bewoners die schade hebben door aardbevingen meer schadevergoeding moeten krijgen.

Ook wordt gevraagd wanneer de inwoners een update van de folder Gaswinning en lichte aardbevingen tegemoet kunnen zien. De bestaande folder dateert al weer van 2004.

Tot slot vraagt de fractie hoe ver het is met de uitwerking van de aanbeveling in de informatiekrant Gebouwschade Loppersum van 2011 om te bezien of het inrichten van één loket voor het melden van schade aan gebouwen mogelijk is.

============================================================================================


  Statenfractie provincie Groningen


Betreft:        schriftelijke vragen ex art. 47 Reglement van Orde


Onderwerp:    het informeren van bewoners over het melden van schade aan gebouwen ten gevolge van aardbevingen door gaswinning en de afhandeling van schade


Aan het College van Gedeputeerde Staten van Groningen
Postbus 610
9700 AP  GRONINGEN


Briltil, 21 augustus 2012  


Geacht college,

Vorige week beefde de aarde opnieuw – met een vrij aanzienlijke kracht deze keer - in Loppersum en omgeving als gevolg van gaswinning. En weer was er sprake van schade aan gebouwen, van schademeldingen en van diverse reacties erop.

De burgemeester van de gemeente Loppersum reageerde in de pers inzake de schadevaststelling met: “Niet alleen naar scheuren kijken, maar ook naar de bouwkundige staat van een huis. Bewoners die schade hebben door aardbevingen in Noord-Groningen moeten meer van die schade vergoed krijgen”. De Vereniging Groninger Bodem Beweging stelt ‘dat bewoners het gevoel hebben dat ze worden gemanipuleerd’. De NAM liet weten ‘garant te staan voor de schade’.

In de folder ‘Gaswinning en lichte aardbevingen’, een gezamenlijke uitgave van de NAM en de provincies Groningen en Drenthe in samenwerking met het KNMI, TNO-NITG en het ministerie van Economische Zaken van 2004 staat dat ‘het verstrekken van duidelijke informatie, waaronder ook het geven van meer inzicht in de afhandeling van schademeldingen’ een actiepunt is. Hierover staat verder te lezen ‘dat deze zaken in ontwikkeling zijn en de nodige tijd kosten om uit te werken’. In de informatiekrant Gebouwschade Loppersum, in 2011 uitgegeven door de provincie Groningen en de gemeente Loppersum is als aanbeveling genoteerd: ‘kijken of het maken van één loket voor alle schade aan gebouwen door aardbeving(en) mogelijk is’.

Naar aanleiding van het voorgaande hebben wij de volgende vragen:

  1. Deelt u de mening van de burgemeester van de gemeente Loppersum dat bewoners die schade hebben door aardbevingen meer schadevergoeding moeten krijgen? Zo ja, bent u bereid hierover met betrokken partijen te overleggen?
  2. Deelt u de mening van de Vereniging Groninger Bodem Beweging die stelt ‘dat bewoners het gevoel hebben te worden gemanipuleerd’? Zo niet, kunt u deze stellingname dan weerleggen?
  3. Hoe interpreteert u de uitspraak van de NAM-woordvoerder ‘dat het onderwerp hoger op de agenda zal komen’?
  4. Denkt u ook dat de folder ‘Gaswinning en lichte aardbevingen’ van 2004 naar alle waarschijnlijkheid aan een update toe is? Zo ja, wanneer kunnen de bewoners van het betreffende gebied de verschijning hiervan tegemoet zien?
  5. Kunt u ons informeren over de stand van zaken betreffende de uitwerking van de aanbeveling in de informatiekrant Gebouwschade Loppersum om ‘te bezien of het inrichten van één loket voor het melden van schade aan gebouwen mogelijk is’?

Het antwoord op onze vragen zien wij met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Henk Staghouwer

« Terug

> 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei