Inzet van de ChristenUnie op het thema gaswinning

Op 16 augustus 2012 beefde de Groninger bodem door gaswinning heviger dan ooit tevoren.  Deze beving en de waarschuwing van het Staatstoezicht op de Mijnen dat er nog zwaardere aardbevingen kunnen komen hebben geleid tot veel onrust en terechte zorgen over de veiligheid van de Groningers. In het afgelopen jaar is er daarom veel gesproken over gaswinning en aardbevingen in Groningen. Wij willen u informeren over de keuzes die de ChristenUnie daarin heeft gemaakt.

De provinciale, lokale en waterschapsfracties hebben zich samen met de Tweede Kamerfractie ingezet voor de belangen van bewoners in het Groningse gaswinningsgebied. Zij pleitten namens de ChristenUnie voor de veiligheid van inwoners, herstel van schade en voor een langjarig toekomstperspectief voor dit gebied. De huidige plannen bieden volgens de ChristenUnie te weinig veiligheid en perspectief. Dankzij de inzet van de ChristenUnie is daarom besloten dat het gebiedsfonds met vijf jaar wordt verlengd tot tien jaar en dat het huidige gasbesluit kan worden aangepast bij nieuwe gegevens over de veiligheidssituatie.

Kabinetsbesluit gaswinning
Vanaf het moment dat het Staatstoezicht op de Mijnen in januari 2013 adviseerde zo snel mogelijk de gaswinning te reduceren heeft de ChristenUnie ervoor gepleit uit voorzorg minder gas te winnen. De minister, gesteund door PvdA en VVD, besloot het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen niet op te volgen en eerst meer onderzoek te doen. Er kwam geen erkenning van hoe diep de aardbevingen ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer en hoe groot het ongemak is dat de inwoners ondervinden. Hun gevoel van machteloosheid en het gevoel niet serieus genomen te worden, werden genegeerd.

In januari van dit jaar presenteerde minister Kamp het gasbesluit. Daarin besloot het kabinet om minder gas te winnen in Loppersum. De minister volgde het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen niet geheel op, wederom gesteund door PvdA en VVD. Daarnaast besloot het kabinet de komende vijf jaar een fonds van €1,2 miljard beschikbaar te stellen voor het versterken van huizen en gebouwen, verbetering van de leefbaarheid en van het economisch perspectief voor de regio. Deze plannen bieden volgens ons onvoldoende veiligheid en toekomstperspectief.

Resultaten inzet ChristenUnie
Op initiatief van de ChristenUnie heeft de Tweede Kamer besloten dat de regering drastische vermindering van gaswinning moet voorbereiden en dat het huidige gasbesluit bij nieuwe gegevens over de veiligheidssituatie tussentijds kan worden bijgesteld. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid beoordeelt momenteel of de veiligheid van de inwoners voldoende is geborgd. Wij hechten veel waarde aan de uitkomsten van dit onderzoek.

De termijn van vijf jaar voor het investeringspakket voor de regio is voor de ChristenUnie een te beperkte horizon. Mede dankzij de inzet van de ChristenUniefracties in de Groninger gemeenteraden, Provinciale Staten en de belangrijke rol van de ChristenUnie in de Tweede Kamer is besloten de termijn van het fonds voor de regio naar tien jaar te verlengen.

Een chronologisch overzicht van de inzet van de ChristenUnie kunt u hier lezen op onze website.

Toekomst
Voor de ChristenUnie is de zaak hiermee niet afgedaan. De huidige besluiten zijn een stap in de goede richting maar bieden nog onvoldoende zekerheid en perspectief op de lange termijn. Dagelijks worden de inwoners van Groningen geconfronteerd met gevoelens van onveiligheid en met schade. Wij geloven dat onze naasten en de schepping ons gegeven zijn om met liefde en respect mee om te gaan. In de tijd die voor ons ligt, blijft de ChristenUnie zich daarom op lokaal, provinciaal en landelijk niveau inzetten voor de belangen van Groningen en haar inwoners.

Mogelijk heeft u naar aanleiding van deze informatie nog opmerkingen of vragen. Uiteraard kunt u daarvoor terecht bij het raadslid in uw eigen gemeente of bij een van onze Statenleden. U kunt ons ook bereiken per e-mail op christenunie@provinciegroningen.nl.

namens de Statenfractie van de ChristenUnie in de provincie Groningen,
Stieneke van der Graaf - Fractievoorzitter


namens het provinciaal bestuur van de ChristenUnie provincie Groningen,
Klaas Harink - Voorzitter