WS Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest

Voor goed rentmeesterschap en verantwoord waterbestuur

Het waterschap moet zorgen voor sterke dijken (droge voeten), voor voldoende en voor schoon water voor mens en natuur. De ChristenUnie zet zich in voor een waterschap dat dienstbaar is aan de inwoners, boeren en bedrijven en maximaal rekening houdt met de kenmerken van de natuur waarvan wij afhankelijk zijn. Wij gaan uit van het beginsel dat God de zorg voor deze aarde aan de mens heeft toevertrouwd en we er zorgvuldig mee om moeten gaan. Dit uitgangspunt geeft richting aan onze afwegingen. De ChristenUnie staat voor verantwoord waterbestuur, voor duurzame keuzes en dat alles tegen reële kosten en kosten verdeling. Wij willen met een brede blik en vanuit een sterk verantwoordelijkheidsbesef werken aan de uitvoering van de waterschapstaken. Hiervoor vragen wij uw stem en vertrouwen.

De ChristenUnie maakt zich sterk voor een waterschap dat:

 1. rekening houdt met zeespiegelstijging, bodemdaling en aardbevingen door gaswinning (actueel, alert)
 2. mensen, dieren, bedrijven en goederen maximaal beschermt tegen wateroverlast (veiligheid)
 3. zorgt voor voldoende water voor iedereen (beheersing van waterstromen)
 4. voorziet in schoon en gezond water (optimale waterzuivering)
 5. de waterkwaliteit in steden en dorpen verbetert (baggeren, bestrijden blauwalg)
 6. waterbeheer afstemt, in overleg met de provincie, op de lands- en natuurkenmerken (waardevol)
 7. water en recreëren waar mogelijk samenbrengt (varen, vissen, zwemmen, schaatsen)
 8. klantgericht is (professioneel, klantvriendelijk, toegankelijk, transparant, betrouwbaar)
 9. maatschappelijk verantwoord acteert (duurzaam, vernieuwend, betrouwbaar)
 10. maximaal samenwerkt met andere overheden en waterschappen (koppelkansen en zelfstandigheid)
 11. nationaal en internationaal kennis over water deelt (waardevol)
 12. de lasten verdeelt over de profijthebbenden en de vervuiler laat betalen (verantwoordelijkheid)

Nieuws

Rietproef Lauwersmeer

rietproef Lauwersmeer.jpgwoensdag 03 maart 2021 12:16 Het waterpeil in het Lauwersmeer wordt tot en met 31 maart met maximaal 41 centimeter verhoogd. Dit wordt gedaan om de groei van het bijna verdwenen waterriet te bevorderen. Een hoger waterpeil is meer natuurlijk en zeer wenselijk voor flora en fauna in het gebied. lees verder

Tekort water voor bedrijven baart ChristenUnie zorgen

industriewater.jpgdinsdag 19 januari 2021 11:15 De Statenfractie van de ChristenUnie Groningen stelt vragen over voldoende beschikbaarheid van industriewater. Tot 2050 wordt er een toename van 30% van vraag naar water verwacht. De ChristenUnie vindt dat hier actie op ondernomen moet worden door de operationele reserves van de watervoorraad verder uit te breiden. lees verder