Uitbreiding Eemshaven

oudeschip.png
margriet weblog.jpg
Door Margriet Donker - van der Vinnne op 12 mei 2021 om 14:41

Uitbreiding Eemshaven

Gedeputeerde Staten wil uitbreiding van de Eemshaven. Voor de mensen in Oudeschip, Heuvelderij, Polen, Koningsoord en Nooitgedacht is dit voornemen ingrijpend. Als de plannen doorgang vinden zal hun leefomgeving behoorlijk veranderen en zal de leefbaarheid in de streek onder druk komen te staan.

Lees hier de woordvoering van Statenlid Margriet Donker over dit onderwerp.

We spreken over het voornemen om de Eemshaven fors uit te breiden. GS wil de mogelijkheid bieden aan nieuwe bedrijven om zich in de Eemshaven te vestigen. Ik lees in de voordracht dat het gaat om bedrijven die meer werkgelegenheid creëren, de industrie vergroenen en een bijdrage leveren aan de energietransitie. Samen met gemeente het Hogeland is er een voorverkenning gedaan naar de mogelijkheden en er is ondertussen een voorlopig voorkeursrecht vastgesteld.

Voor de mensen in Oudeschip, Heuvelderij, Polen, Koningsoord en Nooitgedacht is dit voornemen ingrijpend. Als de plannen doorgang vinden zal hun leefomgeving behoorlijk veranderen en zal de leefbaarheid in de streek onder druk komen te staan. Onze fractie hecht er daarom grote waarde aan dat er een open gesprek met alle bewoners gevoerd wordt. De inwoners van Oudeschip hebben een petitie aan GS aangeboden. Daarin vragen ze om een aantal punten waar naar ons inzicht prima aan tegemoet gekomen kan worden, namelijk: fysiek overleg, wat ons betreft met iedereen uit het dorp die daar behoefte aan heeft. En onpartijdige ondersteuning, het gaat namelijk om grote belangen, die moeilijk te overzien zijn. We denken dan aan een soortgelijke constructie zoals de bewonersondersteuning in de aardbevingsgemeenten. 

Verder wil onze fractie dat er een goede compensatieregeling komt als de plannen doorgaan. We denken dan aan een soortgelijke regeling als de Moerdijkregeling, met een uitkoopregeling voor mensen die weg willen en een garantieregeling voor mensen die willen blijven. De uitbreiding van de Eemshaven komt namelijk bovenop de veranderingen die ontstaan zijn door het windpark Oostpolder, de hoogspanningsverbinding Eemshaven – Vierverlaten en de kabel voor het aan land brengen van de stroom van de offshore windparken op de Noordzee. Al met al is dit zo ingrijpend dat wat ons betreft er een goede compensatieregeling moet komen. Daarnaast: biedt de inwoners van Oudeschip perspectief, bekijk samen met de inwoners of er wellicht andere mogelijkheden zijn, misschien is er een mogelijkheid voor Nieuweschip? 

Wat ons betreft zal het wijzigen van het bestemmingsplan van de Oostpolder echt meerwaarde moeten hebben. Er ligt nu hele goede, vruchtbare, landbouwgrond. Er zal iets voor in de plaats moeten komen, waarmee we meer werkgelegenheid creëren, de industrie vergroenen en een bijdrage leveren aan de energietransitie. Ook willen we graag dat het geheel op een goede manier ingepast wordt in de omgeving met behoud van groene elementen, met bijvoorbeeld groene daken, energieneutrale bouw, behoud van de loop van de Grote Tjariet en met nieuw aangelegde waterpartijen. 

Onze fractie heeft nog wel een aantal vragen:

Ten eerste: goede communicatie is volgens GS en de gemeente Het Hogeland van groot belang.  Naar nu blijkt hebben een aantal inwoners van Nooitgedacht en Polen geen uitnodiging gehad voor de informatiebijeenkomsten, omdat ze in de gemeente Eemsdelta wonen. Kunt u aangeven hoe dit in het vervolg voorkomen kan worden en zullen deze mensen ook meegenomen worden in de berichtgeving? 

Ten tweede: Uit de marktverkenning komen datacenters naar voren als goede mogelijkheid voor de invulling van de nieuwe bedrijvigheid in de Eemshaven. Ook in de samenwerkingsovereenkomst met het Hogeland wordt de mogelijkheid van datacenters apart genoemd. Onze fractie vindt dit niet echt een logische invulling. Vindt u dat dit past binnen de uitgangspunten zoals eerder genoemd? 

Ten derde: door de aankoop van de landbouwgrond, zal er zeer goede grond niet meer door de boeren gebruikt kunnen worden. Hierdoor komt er nog meer druk op de beschikbare landbouwgrond. Kunt u aangeven of er nog meer bedreigingen in dit opzicht voor de landbouw zijn? Hoe kan dit voorkomen worden?

Als laatste: we hebben de mogelijkheid van een bewonersbegeleider zoals in de aardbevingsgemeenten werkzaam is, genoemd. Ziet u kans om dit voor de inwoners te realiseren? Zodat ze optimaal ondersteund worden bij het maken van lastige keuzes en bij het gezamenlijk invullen van de compensatieregelingen?

Labels: , ,

Auteurs