Koersdocument

dorp.png
margriet weblog.jpg
Door Margriet Donker - van der Vinnne op 21 september 2022 om 11:31

Koersdocument

Woordvoering tijdens Commissievergadering 21 september

Het Koersdocument is een aanzet voor de nieuwe Omgevingsvisie. Provinciale staten kunnen hiermee de uitgangspunten vaststellen op basis waarvan het ontwerp Omgevingsvisie kan worden opgesteld. 

Voorzitter, Vandaag bespreken we het langverwachte Koersdocument. Onze fractie vindt dat de provincie als hoeder van het landschap richting moet geven aan de invulling van de ruimte. Dit document is daar een goede eerste aanzet toe.

In 2050 behoort de levensverwachting van de Groningers gemiddeld tot de hoogste van Nederland. Tenminste, als de doelen in dit Koersdocument gehaald worden. Op blz. 49 lees ik dat gezondheid en veiligheid misschien wel ons grootste goed zijn. Dat je de waarde ervan niet in eenheden kunt uitdrukken. Voorzitter, daar ben ik het helemaal mee eens. 

Ik vind het verhogen van de levensverwachting echt een prachtig streven. In de vergadering van 29 juni vond GS het tijdens de Algemene Beschouwingen te moeilijk om indicatoren ten aanzien van gezondheidsdoelen in de begroting op te nemen. Nu lees ik dat de gezondheid van Groningers als basis fungeert voor het Koersdocument. Wat mij betreft een andere weg om hetzelfde doel te bereiken, namelijk het bevorderen van meer gezonde jaren voor onze inwoners.

We leggen de lat echter wel hoog. Groningen bungelt nu namelijk nog onderaan de lijstjes op het gebied van gezondheid. Als we het verbeteren van die gezondheid echt zo belangrijk vinden mag het onderwerp wat de fractie van de ChristenUnie betreft wel een meer prominente rol in dit document krijgen, met meer concreet uitgewerkte plannen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan goede spreiding van huisartsenzorg en andere eerstelijns zorg. De provincie zou daar een meer actieve rol in moeten vervullen. Ik kan meer voorbeelden noemen, bijvoorbeeld het verbeteren van de aanrijtijden van ambulances of innovaties in de thuiszorg zodat mensen langer thuis kunnen wonen. 

Voorzitter, dit was ons eerste aandachtspunt. We hebben er nog twee.

Ons tweede punt is een vraag: Waar blijft het dorp in uw visie op Groningen? Over het dorp worden liedjes geschreven en TV-programma’s gemaakt, met succes. In dit document echter is geen glansrol voor de dorpen weggelegd. 

U noemt in het koersdocument dat middelgrote kernen een nieuwe impuls krijgen. Met een programma voor leefbaarheid en toekomstbestendigheid moeten een aantal middelgrote kernen nieuw elan krijgen. Dat is natuurlijk een prachtig streven. 

Ik lees echter helemaal niets over de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van de dorpen. De visie daarop ontbreekt totaal, is niet te vinden in dit document.

Op de kaartjes op blz 25 en 27 zie ik dat de middelgrote kernen allemaal aan de verbindingslijnen liggen, dus keurig verbonden zijn met elkaar. Ik zie op diezelfde kaartjes niets over de verbindingen tussen de dorpen onderling. Onze fractie kiest voor leefbare en toekomstbestendige dorpen, met goede onderlinge verbindingen. Mijn vraag aan de gedeputeerde: waarom ontbreekt de visie op dorpen, gaat u dat alsnog opnemen in de Omgevingsvisie? 

Dan punt 3: de stappen naar een CO2-neutrale provincie. Op blz 39 staat dat het college kiest voor een aantal leidende principes. Als eerste punt staat er het stimuleren van zon op daken. Daar is onze fractie blij mee. 

Er wordt echter niet genoemd hoe u dit wilt realiseren. Bestaat zo niet het gevaar dat u tegen dezelfde dilemma’s aanloopt die eerder genoemd zijn toen we vroegen naar de uitvoering van moties 453 en 340 over de zonneladder? Namelijk dat de tools ontbreken om dit ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen? Hoe voorkomt u dat u tegen dezelfde problemen aanloopt?

Verder wordt in het document aangegeven dat de kleine windmolens tot 15 meter mogelijk moeten blijven. Onze fractie vraagt zich af hoe hard die 15 meter is. Zouden molens tot 20 meter ook kunnen? Het scheelt 5 meter qua lengte. De impact op het landschap is niet echt meer, maar de opbrengst is wel echt veel groter. Hoe staat GS hier tegenover?  En ik ben ook benieuwd wat andere fracties hiervan vinden.

Voorzitter, ik rond af. Het Koersdocument is een eerste stap in de goede richting. Er is veel werk verzet, waarvoor dank. Uit mijn woordvoering heeft GS vast begrepen dat er nog geschaafd moet worden, ik ben benieuwd naar de reactie.

Labels: , , ,

Auteurs