Verbinden, versterken en vernieuwen in een waardevol Groningen

najaar banner 944 390 2

Verbinden, versterken en vernieuwen in een waardevol Groningen

Vandaag werd bekend dat we samen met GroenLinks, PvdA, VVD, CDA en D66 tot een akkoord zijn gekomen! We zijn blij dat we samen kunnen gaan werken aan de toekomst van Groningen. Samen willen we verbinden, versterken en vernieuwen.

Een groot aantal Groningers stemde in maart op de ChristenUnie. Voor een waardevol Groningen waar we de verbinding zoeken. Dankzij het grote aantal stemmen op de ChristenUnie mochten wij de afgelopen weken meepraten over een nieuw provinciebestuur. Vandaag werd bekend dat we samen met GroenLinks, PvdA, VVD, CDA en D66 tot een akkoord zijn gekomen! We zijn blij dat we samen kunnen gaan werken aan de toekomst van Groningen. Samen willen we verbinden, versterken en vernieuwen.

De komende jaren staat de provincie niet met de rug naar de samenleving toe. We bieden mensen kansen en helpen mensen die dat nodig hebben. Zo zullen we de komende vier jaar het werk van de voedsel- en kledingbanken weer ondersteunen. De provincie gaat pilots en initiatieven mogelijk maken die bijdragen aan voldoende en toekomstbestendige zorgvoorzieningen in de hele provincie. Ook dragen we bij aan de vervoerskosten van gehandicapte sporters en is geld opzijgezet voor activiteiten voor asielzoekers.

In Groningen moeten we opkomen voor het behoud van wat ons waardevol is. Er moet een einde komen aan de voortdurende onzekerheid waar Groningers door aardbevingen onder lijden. Dit bijzondere werk is toevertrouwd aan onze eigen gedeputeerde Henk Staghouwer. Dit is een belangrijke taak die van grote betekenis is voor Groningers. De provincie wil inwoners weer zelf de regie geven en heeft oog voor psychische en emotionele schade en gezondheidsklachten als gevolg van gaswinning.

De regio krijgt bijzondere aandacht van het nieuwe provinciebestuur. We moedigen initiatieven aan die zorgen voor leefbare dorpen en wijken. Bijvoorbeeld initiatieven van inwoners zelf. Ook het behoud van ons prachtige erfgoed draagt bij aan de leefbaarheid.

Goede bereikbaarheid is belangrijk voor de regio. Daarom legt de provincie de (snel)trein naar Stadskanaal aan, wordt de treinverbinding naar Emmen onderzocht en zet de provincie zich in voor frequent en klantvriendelijk busvervoer in de regio. Om het openbaar vervoer voor scholieren betaalbaarder te maken geven we ook de komende vier jaar vijf procent extra korting op jaarabonnementen. Er is geld gereserveerd om knelpunten bij de Blauwe Roos en de Knijpsbrug aan te pakken en samen met de gemeente Westerkwartier de fietsroute Groningen-Leek aan te leggen. We zorgen dat we ook in de toekomst kunnen investeren in veilige en goede wegen en in snelle fietsverbindingen door de hele provincie.

Zorg voor de schepping vraagt om toekomstbestendige omgang met energie en ons landschap. Groningers die zelf willen verduurzamen helpt de provincie met energiebesparing, het oprichten van een energiecoöperatie of lening. Maar ook bedrijven, verenigingen en kerken worden ondersteund om zonne-energie op te wekken. De provincie geeft meer ruimte aan de kleine windmolens die nu vaak bij boerderijen staan. Samen met gemeenten kijkt de provincie waar grote windmolens zouden kunnen komen. Daar moeten inwoners aan deel kunnen nemen en er wordt rekening gehouden met wat past in het landschap.

De prachtige Groningse natuur vraagt om goed beheer. In samenwerking met agrariërs, particulieren, terreinbeheerders, andere overheden en natuurorganisaties gaan we verder met de inrichting van natuurgebieden en het verbeteren van bestaande natuur. Voorbeelden zijn het Zuidelijk Westerkwartier, Westerwolde, het Lauwersmeer, het Eems-Dollard estuarium en het Waddengebied. Om meer mensen de schoonheid van de Groninger natuur te leren kennen zorgen we dat natuurgebieden, zoveel als verantwoord is, toegankelijk zijn.

Ondernemers in onze provincie stimuleren we om zorgvuldig om te gaan met de schepping door te innoveren en te investeren in een rendabele toekomst van hun bedrijf. De provincie steunt ondernemers die verduurzamen, circulair willen werken of afval willen beperken. De landbouw krijgt ook een prominente positie in het beleid voor de komende jaren, als schakelfunctie tussen province en natuur willen we samen met de landbouw nieuwe concepten ontwikkelen rond thema's als natuurinclusief, biiologisch en kringlooplandbouw. Jonge boeren willen we een steun in de rug geven door een financieringsinstrument te ontwikkelen rond de overname van een bedrijf.

Via deze link kunt u het complete coalitieakkoord downloaden.

Attachments

Labels:

Auteurs