Aanpassen aan corona

magnolia pasen 1.jpg

Aanpassen aan corona

Vanwege de corona-uitbraak ziet ons werk voor de Provinciale Staten er ineens heel anders uit. We vergaderen niet meer fysiek, leggen geen werkbezoeken af en gaan niet naar informatiebijeenkomsten. Achter de schermen wordt zoveel mogelijk doorgewerkt, er wordt gezocht naar manieren om zowel de commissie-vergaderingen als de Stateninformatiedagen door te laten gaan. Verder wordt gekeken hoe de beraadslagingen en besluitvormingen van Provinciale Staten toch democratisch en openbaar door kunnen gaan. Op de website www.provinciegroningen.nl kunt u hier meer informatie over vinden. 

Ons fractiewerk gaat gelukkig gewoon door, we hebben inmiddels de eerste vergadering via Skype kunnen houden. We waren zelfs eerder klaar dan gebruikelijk. Verder appen, bellen en mailen we heel wat af. We redden ons dus, maar we missen, net als heel veel anderen, het gewone, menselijke contact. 

Sociaal domein en Leefbaarheid

Op de gebieden van het sociaal domein en leefbaarheid is de provincie in 3 globale lijnen actief voor wat betreft de gevolgen van de corona-crisis:

  • Direct hulp of hulpaanbod bieden (bijvoorbeeld financiële steun Voedselbanken om eten door restaurants te laten bereiden) 
  • Zorgen voor verbinding tussen vraag en aanbod instanties en organisaties (onder andere: regionaal overleg acute zorg, samen met Groninger Dorpen lobby bij het rijk voor financiële tegemoetkoming dorpshuizen, intermediair gemeenten en ondernemers, bijvoorbeeld voor opvang dak- en thuislozen in een hotel buiten de stad).  
  • Bekijken wat de crisis op langere termijn betekent voor bedrijven en de arbeidsmarkt en daar meerjarenprogramma’s op inrichten (onder andere: onderzoeken wat er op het gebied van de arbeidsmarkt moet gebeuren, hoe de toekomst van winkeliers gewaarborgd kan worden, hoe gemeenten ondersteund kunnen worden om voorzieningen in stand te houden).
Initiatieven

We zien ook initiatieven vanuit de inwoners ontstaan. Veel mooie, creatieve manieren om elkaar tot een hand en voet te kunnen zijn. Echt heel bijzonder om te zien hoeveel veerkracht mensen hebben en hoe saamhorig mensen kunnen zijn als het nodig is. Daarin zien we een glimp van Gods liefde. We willen er enkele uitlichten die we als ChristenUnie heel waardevol vinden:

Heel Groningen Belt/ Heel Groningen Helpt Dit initiatief van de Kwartiermakers Groningen heette eerst Heel Groningen belt. Ondertussen is de naam veranderd in Heel Groningen helpt en is het een online platform waar veel andere organisaties bij aangehaakt zijn:  Bewoners (met name fb-groepen en whatsappgroepen), kerken (in stad en provincie), organisaties (zoals WeHelpen, Link050, WIJ-teams, Present, Rode Kruis, Humanitas, etc.) en overheden.  Mocht er bij u in de buurt ook initiatieven op dit gebied zijn, dan kunt u deze ook aanmelden via https://heelgroningen.wehelpen.nl/

Bij het Overweeghuis in Groningen merken ze dat vrouwen die werkzaam zijn in de prostitutie de coronacrisis aangrijpen als kans om uit de wereld van prostitutie en mensenhandel te stappen. De organisatie werkt vooral met vrijwilligers. Vanwege het coronavirus kunnen sommige vrijwilligers hun werk niet doen. Hierbij daarom een oproep voor nieuwe vrijwilligers. U kunt zich aanmelden via https://www.facebook.com/overweeghuis/.

Verder noemen we de actie ‘ #Niet Alleen’. Dit is een landelijk initiatief van verschillende kerken, maatschappelijke organisaties, verschillende media en politieke partijen. Voor meer info: https://nietalleen.nl of bel 088-1322.

Lokale producten

Als ChristenUnie willen we u oproepen om lokale producten te kopen. Hiermee kunnen we bedrijven en producenten van voedsel en andere producten helpen om het hoofd boven water te houden in deze crisis. We willen iedereen heel veel geduld, gezondheid en moed toewensen in deze bijzondere tijd.

Mocht u ons iets willen meegeven, loopt u vast in dingen, heeft u hulp nodig, laat het ons weten! Onze gegevens kunt u vinden op https://provinciegroningen.christenunie.nl/fractie .

Tot slot wensen we u Gezegende Pasen: De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

Auteurs