Hunze en Aa's

Waterschap Hunze en Aa's

Voor goed rentmeesterschap en verantwoord waterbestuur

Het waterschap moet zorgen voor sterke dijken (droge voeten), voldoende en schoon water. De ChristenUnie zet zich in voor een waterschap dat dienstbaar is aan de inwoners, boeren en bedrijven. Wij gaan uit van het beginsel dat de Schepper de zorg voor deze aarde aan de mens als rentmeester heeft toevertrouwd. We hebben de aarde in bruikleen. Dit uitgangspunt geeft een duidelijke richting aan onze afwegingen. De ChristenUnie staat voor verantwoord waterbestuur, verantwoorde keuzes en verantwoorde kosten. Wij willen met een brede blik en vanuit een sterk verantwoordelijkheidsbesef werken aan de uitvoering van de waterschapstaken. Hiervoor vragen wij uw stem en vertrouwen.

De ChristenUnie maakt zich sterk voor een waterschap dat:

  1. rekening houdt met zeespiegelstijging, bodemdaling en aardbevingen door gaswinning (actueel, alert)
  2. mensen, dieren, bedrijven en goederen maximaal beschermt tegen wateroverlast (veiligheid prioriteit)
  3. zorgt voor voldoende water voor iedereen (goed peilbeheer) en voorziet in schoon en gezond water (optimale waterzuivering),
  4. de waterkwaliteit in steden en dorpen verbetert (baggeren, bestrijden blauwalg)
  5. water en recreëren samenbrengt (varen, vissen, zwemmen, schaatsen)
  6. klantgericht is (professioneel, klantvriendelijk, toegankelijk, transparant, betrouwbaar)
  7. toekomstgericht is (maatschappelijk verantwoord onderneemt, duurzaam, vernieuwend)
  8. een betrouwbare partner is voor burgers, agrariërs en bedrijven en voor de lokale, provinciale en landelijke overheid
  9. nationaal en internationaal kennis over water deelt
  10. verantwoord met uw geld omgaat en de inkomsten en uitgaven inzichtelijk verantwoordt

Nieuws

Geborgde zetels

waterschap.jpgvrijdag 12 juni 2020 19:49 De ChristenUnie fracties van de waterschapsbesturen van Noorderzijlvest en Hunze & Aa’s zijn het eens: geborgde zetels voor landeigenaren / landbeheerders moeten blijven. lees verder

Dijk Delfzijl-Eemshaven opgeleverd

bordje.jpgzaterdag 21 december 2019 14:07 De Waterschappen werken aan de uitvoering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) om de dijken van Nederland voor de toekomst klaar te maken. lees verder