Hunze en Aa's

Waterschap Hunze en Aa's

Vanaf december 2022 heeft de fractie een eigen website. Die vindt u hier. 

Voor goed rentmeesterschap en verantwoord waterbestuur

Het waterschap moet zorgen voor sterke dijken (droge voeten), voldoende en schoon water. De ChristenUnie zet zich in voor een waterschap dat dienstbaar is aan de inwoners, boeren en bedrijven. Wij gaan uit van het beginsel dat de Schepper de zorg voor deze aarde aan de mens als rentmeester heeft toevertrouwd. We hebben de aarde in bruikleen. Dit uitgangspunt geeft een duidelijke richting aan onze afwegingen. De ChristenUnie staat voor verantwoord waterbestuur, verantwoorde keuzes en verantwoorde kosten. Wij willen met een brede blik en vanuit een sterk verantwoordelijkheidsbesef werken aan de uitvoering van de waterschapstaken. Hiervoor vragen wij uw stem en vertrouwen.

De ChristenUnie maakt zich sterk voor een waterschap dat:

  1. rekening houdt met zeespiegelstijging, bodemdaling en aardbevingen door gaswinning (actueel, alert)
  2. mensen, dieren, bedrijven en goederen maximaal beschermt tegen wateroverlast (veiligheid prioriteit)
  3. zorgt voor voldoende water voor iedereen (goed peilbeheer) en voorziet in schoon en gezond water (optimale waterzuivering),
  4. de waterkwaliteit in steden en dorpen verbetert (baggeren, bestrijden blauwalg)
  5. water en recreëren samenbrengt (varen, vissen, zwemmen, schaatsen)
  6. klantgericht is (professioneel, klantvriendelijk, toegankelijk, transparant, betrouwbaar)
  7. toekomstgericht is (maatschappelijk verantwoord onderneemt, duurzaam, vernieuwend)
  8. een betrouwbare partner is voor burgers, agrariërs en bedrijven en voor de lokale, provinciale en landelijke overheid
  9. nationaal en internationaal kennis over water deelt
  10. verantwoord met uw geld omgaat en de inkomsten en uitgaven inzichtelijk verantwoordt

Nieuws

Johan Hamster, Klaas Wierenga en Jos Schaafsma lijsttrekkers ChristenUnie 2023

lijsttrekkers ChristenUnie 2023.JPGwoensdag 07 september 2022 13:27 Het bestuur van ChristenUnie in de provincie Groningen draagt Johan Hamster voor als lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart volgend jaar. lees verder

Tekort water voor bedrijven baart ChristenUnie zorgen

industriewater.jpgdinsdag 19 januari 2021 11:15 De Statenfractie van de ChristenUnie Groningen stelt vragen over voldoende beschikbaarheid van industriewater. Tot 2050 wordt er een toename van 30% van vraag naar water verwacht. De ChristenUnie vindt dat hier actie op ondernomen moet worden door de operationele reserves van de watervoorraad verder uit te breiden. lees verder