Tekort water voor bedrijven baart ChristenUnie zorgen

industriewater.jpg
margriet weblog.jpg
Door Margriet Donker - van der Vinnne op 19 januari 2021 om 10:59

Tekort water voor bedrijven baart ChristenUnie zorgen

De Statenfractie van de ChristenUnie Groningen stelt vragen over voldoende beschikbaarheid van industriewater. Tot 2050 wordt er een toename van 30% van vraag naar water verwacht. De ChristenUnie vindt dat hier actie op ondernomen moet worden door de operationele reserves van de watervoorraad verder uit te breiden.  

De provincie is samen met de waterschappen verantwoordelijk voor voldoende drinkwater. Ook zet de provincie zich in voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. Voor veel bedrijven is de beschikbaarheid van koelwater van groot belang. De kans bestaat dat bedrijven zich niet in Groningen kunnen vestigen omdat er te weinig water is voor de bedrijfsvoering.

Om dit te voorkomen heeft het waterbedrijf een grotere vergunningcapaciteit nodig. Het waterbedrijf is verantwoordelijk voor het leveren van industriewater vanuit de drinkwatervoorziening. 

“In het werkproces van veel bedrijven wordt veel koelwater gebruikt. En er zijn aanwijzingen dat meer van dit soort bedrijven naar Groningen willen komen”, aldus Statenlid Margriet Donker-Van der Vinne. “Het mag niet zo zijn dat een watertekort daar een obstakel voor zal zijn.”

De Statenfractie van de ChristenUnie Groningen heeft de volgende vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten:

1. Bent u op de hoogte van het feit dat de reserve van beschikbaar drinkwater/industriewater op dit moment onder de afgesproken norm van 10% ligt en dat dit in de toekomst tot problemen kan leiden? Te meer omdat er tot 2050 een toename van watergebruik van 30% verwacht wordt?

2. Bent u het met onze fractie eens dat hier actie op ondernomen moet worden door de operationele reserves verder uit te breiden? Bent u hier al mee bezig en zo ja, is dat voldoende voor de toekomst? En zo nee, waarom nog niet?

3. De provincie geeft de vergunningen uit voor het gebruik van water. Daar is een bepaalde capaciteit voor afgesproken. Bent u ervan op de hoogte dat deze capaciteit onvoldoende kan zijn in de (zeer nabije) toekomst, waardoor bedrijven mogelijk zullen afzien van vestiging in de provincie Groningen? 

4. Bent u het met onze fractie eens dat we moeten voorkomen dat dit gaat gebeuren? Wat kunt u daaraan doen? En gaat u dat ook doen?

5. Bent u het met onze fractie eens dat schoon drinkwater minder geschikt is om als industriewater te gebruiken? Wat kan de provincie doen om ervoor te zorgen dat bedrijven meer overgaan op het gebruik van specifiek industriewater (oppervlaktewater/gereinigd rioolwater)

6. Denkt u ook dat van belang is om snel te komen tot een strategische grondwaterstudie (zoals ook de provincie Friesland heeft uitgevoerd) die antwoord geeft op de vragen: -hoe lopen de grondwaterstromen? - waar zijn er grondwatertekorten en hoe kunnen deze worden aangevuld? - hoeveel meer drinkwater productiemogelijkheden moeten er komen op de korte en lange termijn? - waar kan meer drinkwater worden gewonnen?

7.Is het mogelijk om het waterschap opdracht te geven de waterpeilen (zomerpeil en/of winterpeil) integraal structureel met een percentage te verhogen?

Labels:

Auteurs