Waardevol Groningen

banner schildwolde.pngwoensdag 20 februari 2019 14:05

‘Ain Pronkjewail’… onze prachtige provincie Groningen met stad en ommeland. Daar wonen wij en leven wij. Werken en ontspannen we. Genieten we van de weidsheid en de ruimte.  Ook de komende jaren wil de ChristenUnie Groningen en Groningers de ruimte geven. Want die ruimte staat soms onder druk. 

Ruimte

Ieder mens heeft ruimte nodig. Om te wonen, te werken. Te reizen en te recreëren. Om als mens tot bloei te komen. Ruimte voor projecten waarbij Groningers in een coöperaties samenwerken: aan energiebesparing en -opwekking. Aan zorg voor elkaar en onderlinge betrokkenheid in hun dorp. Ruimte voor creatieve ondernemers, voor agrariërs die omschakelen naar biologisch ondernemen en voor zelfstandige professionals die zich verenigen in innovatieve samenwerkingsverbanden en gezamenlijk fondsen oprichten om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

Ruimte voor de groei en bloei van de prachtige Groningse flora en fauna. Voor het behoud van de eeuwenoude borgen en kerken die als parels het landschap sieren. Ruimte voor plannen die onze provincie mooier maken. Voor mensen en zaken die kwetsbaar zijn. 
Dat betekent dat we ons inzetten voor ruimtelijke ontwikkelingen, woningbouw en voor mobiliteit. Voor de agrarische sector en voor bedrijventerreinen. Maar ook voor natuur en landschap, zorg en werkgelegenheid, voor vrijwilligersorganisaties, milieu en cultuur. Veel onderwerpen, veel belangen: de ruimte staat soms onder druk. 

… en grenzen

Ruimte is niet onbeperkt, niet onbegrensd. Voor ons doen en laten krijgen we veel ruimte, maar niet al het menselijk doen en laten is goed of wenselijk. Menselijk gedrag wordt begrensd door waarden en normen en door de overheid via wet- en regelgeving genormeerd, gekanaliseerd en gehandhaafd.   

Wij geloven dat de mens de aarde in bruikleen heeft. Dat schept een grote verantwoordelijkheid. Naar volgende generaties toe, maar ook vandaag de dag. Richting mensen elders in de wereld die dagelijks de gevolgen ondervinden van onze manier van leven en van ons (milieu)beleid, of het ontbreken daarvan.  

Als christelijke volksvertegenwoordigers willen wij onze politieke keuzes maken als navolgers van Jezus Christus. We laten ons aanspreken op Bijbelse waarden en zoeken de vertaalslag naar de praktijk en opgaven van alledag.  

Waar wilt u ruimte aan geven? 

De provincie heeft een belangrijke taak in de verdeling van de beschikbare ruimte. De afgelopen periode mocht de ChristenUnie als coalitiepartner haar bijdrage leveren aan het bestuur van onze mooie provincie Groningen. Dat hebben wij met grote inzet en overtuiging gedaan. Wij hopen op uw steun om ook de komende jaren weer ons aandeel te kunnen leveren. Omdat wij geloven dat het ertoe doet vanuit welke visie politieke standpunten worden ingenomen en de provincie wordt bestuurd. Geeft u met uw stem meer ruimte aan een christelijk geluid?  

Woensdag 20 maart 2019 Provinciale Statenverkiezingen: geef ook ruimte met uw stem!  Stem ChristenUnie.

In de afgelopen vier jaar was de ChristenUnie in Groningen medeverantwoordelijk voor het bestuur van de provincie Groningen. We zijn dankbaar voor het werk dat de gedeputeerde en de vier Statenleden hebben mogen doen en de zegen die we op ons werk kregen.

Vol vertrouwen

Met veel plezier hebben wij ons ingezet voor de uitvoering van gemaakte afspraken uit het collegeprogramma ‘VOL VERTROUWEN’.  Een paar voorbeelden: de ChristenUnie heeft met succes gestreden voor een beter openbaar vervoer waaronder de nieuwe spoorverbinding naar de Eemshaven, en we hebben ons onophoudelijke ingezet voor de spoorverbinding naar Stadskanaal. Dankzij de inzet van de ChristenUnie werden ov-jaarabonnementen voor scholieren in Groningen en Drenthe goedkoper. Ook heeft de ChristenUnie mede bereikt dat er meer financiële ondersteuning en aandacht is voor vrijwilligerswerk dat zich richt op armoedebestrijding. 

Landbouw en natuur

De ChristenUnie was met haar gedeputeerde medeverantwoordelijk voor grote stappen die zijn gezet richting natuurinclusieve landbouw. Een brede beweging van boeren, natuur- en milieuorganisaties, terreinbeheerders, overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven om landbouw en natuur meer met elkaar te verbinden wordt ondersteund. Het resultaat hiervan is een breed gedragen aanpak die ook buiten de provinciegrenzen wordt gezien als succesvol in de transitie naar een duurzame landbouw en een duurzaam platteland.

Daarnaast hebben we gewerkt aan de ontwikkeling en realisatie van diverse natuurgebieden en is er een aaneenschakeling ontstaan van natuurgebieden over de provincie: van West (Westerkwartier) via Midden (Onnerpolder) naar Oost ('t Roegwold en Westerwolde). Een ecologisch parelsnoer met daarbinnen de stad Groningen als economisch kerngebied.
Eems Dollard en Lauwersmeergebied In het Eems Dollardgebied zijn aanzienlijke stappen gezet. Er is een ambitieus programma opgezet waardoor de vertroebeling van het water wordt verminderd en een gezonder ecosysteem wordt gerealiseerd. Dit wordt mogelijk gemaakt door een programma van diverse investeringsmaatregelen (Marconi, vogelbroedeilanden, kleirijperij). Het Lauwersmeer is nog nadrukkelijker op de kaart gezet als toeristisch aantrekkelijk natuurgebied door onder andere verbeterde ontsluiting en het in uitvoering gaan van de plannen voor het Wereld Erfgoed Centrum.

In de dagelijkse uitvoering van ons politieke werk hebben we ons rondom de Statenvergaderingen vooral beziggehouden met de voor ons belangrijke thema’s. Op één na zijn al onze moties aangenomen, een resultaat waar we trots op zijn. Via deze link vindt u een overzicht van de moties die de ChristenUnie de afgelopen vier jaar heeft ingediend. 

Onze inzet in 2019 en verder

We zien veel energie bij onze inwoners en grote bereidheid om iets te doen voor een ander. Politiek en beleid kunnen niet zonder alle afvalophalers, ambtenaren, boeren, bouwvakkers tot en met zorgverleners. En ook niet zonder de vele vrijwilligers die uitvoering geven aan een gemeenschappelijk doel: onze provincie mooier maken, zodat we er prettig kunnen wonen en werken. Kortom, we doen het samen: omzien naar elkaar en naar de prachtige schepping.

In ons verkiezingsprogramma ‘Ruimte, voor elkaar!’ vindt u onze ideeën en voorstellen voor de komende vier jaar waarmee we dit gezamenlijke doel omarmen. Steunt u ons zodat we de komende jaar weer volop mee kunnen doen? Wij geloven namelijk dat er veel mogelijk is.  

« Terug

Reacties op 'Waardevol Groningen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Vorige berichten > 2019

december

november

oktober

september

juli

mei

april

maart

februari

januari